Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và kiến nghị cho viễn thông Việt Nam

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 114-121
Tóm tắt: Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông có tác động mạnh mẽ tới năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông, mang lại những lợi ích kinh tế-xã hội to lớn. Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, thực trạng, những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông nhằm tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam.
Từ khóa: Cơ sở hạ tầng viễn thông, Quản lý nhà nước về viễn thông, Sử dụng chung
Tra cứu bài báo