Sự thay đổi tỷ suất sinh lời của doanh thu tại các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ hậu cổ phần hóa

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 89-94
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi chuyển đổi sở hữu. Tác giả chọn báo cáo tài chính của 50 doanh nghiệp nguyên là DNNN đã cổ phần hóa và hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sử dụng phương pháp so sánh ROS của doanh nghiệp tại thời điểm sau và trước khi trở thành công ty đại chúng chúng tôi phát hiện một số thay đổi. Cụ thể, sau khi trở thành công ty đại chúng, các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu có khả năng sinh lợi giảm đi. Các doanh nghiệp cũng phân hóa rõ về khả năng sinh lợi trên doanh thu. Kết quả phân tích phản ánh sự yếu kém của đội ngũ quản lý trong công ty đại chúng khi môi trường kinh doanh thay đổi. Kết quả nghiên cứu này cũng góp ý với chính phủ cần tiếp tục chương trình cổ phần hóa. Hơn nữa, Chính phủ cần tập trung vào giải quyết tồn tại về thay đổi bộ máy quản lý, tạo môi trường cạnh tranh khi theo đuổi chương trình cổ phần hóa hoặc tái cấu trúc DNNN hiện nay.
Từ khóa: Cổ phần hóa DNNN, Tỷ suất sinh lời của doanh thu, Tái cấu trúc DNNN, Việt Nam
Tra cứu bài báo