Nhận định thương mại Việt Nam với Trung Quốc

KT&PT, số 206 tháng 08 năm 2014, tr. 11-15
Tóm tắt: Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc có mức tăng trưởng luôn cao hơn mức tăng chung của cả nước. Thực trạng cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc chiếm khoảng trên 10% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước nhưng kim ngạch nhập khẩu lại chiếm khoảng 25% kim ngạch nhập khẩu cả nước; Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc tăng với tốc độ cao. Bài viết đánh giá tác động trong ngắn hạn và dài hạn khi giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đồng thời khuyến nghị 6 giải pháp ngắn hạn và 5 giải pháp dài hạn để giảm tác động tiêu cực trong xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc.
Từ khóa: Thương mại Việt Nam Trung Quốc; Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam Trung Quốc
Tra cứu bài báo