Vai trò của kinh tế biển đối với kinh tế tỉnh Bình Định

KT&PT, số 206 tháng 08 năm 2014, tr. 76-84
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển và đóng góp của kinh tế biển của Bình Định trong những năm qua, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định thời gian tới.
Từ khóa: Vai trò, kinh tế biển, Bình Định
Tra cứu bài báo