Các đề xuất nhằm áp dụng tính tài sản có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng bằng phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ (IRB) tại ngân hàng Việt Nam

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 118-126
Tóm tắt: Với mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng theo định lượng, Basel II đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ với linh hồn là 03 cấu phần rủi ro gồm PD, LGD và EAD cùng các công thức tính Tài sản Có theo rủi ro tín dụng. Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam, tác giả tập trung vào hệ thống những nội dung cơ bản khi tính tài sản Có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng theo Basel II và đề xuất 02 điều kiện để áp dụng cách tính này tại các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Basel II, tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ, các cấu phần rủi ro, các tài sản Có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng, công nghệ thông tin
Tra cứu bài báo