Đánh giá kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước và sau sáp nhập và hợp nhất giai đoạn 2011- 2013

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 2-12
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về hoạt động của 5 ngân hàng thương mại trước và sau sáp nhập và hợp nhất (M&A) giai đoạn 2011-2013 cho thấy, phần lớn các ngân hàng chưa có chuyển biến tích cực về lợi nhuận mặc dù có sự gia tăng đáng kể về tổng tài sản. Theo các tiêu chí của CAMEL, các ngân hàng này đã không nhận được những thay đổi khả quan từ quá trình tái cơ cấu trên các khía cạnh: chất lượng tài sản, hiệu quả quản lý, kết quả hoạt động và tính thanh khoản. Áp dụng phương pháp phân tích định lượng bao dữ liệu phi tham số DEA, nghiên cứu cho thấy các ngân hàng trước và sau M&A có sự chuyển biến về hiệu quả lợi nhuận và hiệu quả sản xuất rất khác nhau.
Từ khóa: Tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam, sáp nhập ngân hàng, CAMEL, DEA
Tra cứu bài báo