Đề xuất áp dụng phương pháp ALM nhằm hạn chế rủi ro nợ công ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 108-117
Tóm tắt: Nợ công với những rủi ro vốn có của nó vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, nhận biết được các loại rủi ro nợ công mà Việt Nam đang phải đối mặt và tìm kiếm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro là vô cùng cần thiết. Mục đích của bài viết này là: (1) Nhận diện các loại rủi ro nợ công ở Việt Nam; (2) nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng phương pháp ALM trong quản lý rủi ro nợ công ở một số nước trên thế giới, và (3) đề xuất áp dụng phương pháp ALM (Asset Liabilitie Management) nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải tại Việt Nam. Đây là một phương pháp mới, mô phỏng mô hình quản lý vốn và rủi ro tài chính của doanh nghiệp để thiết lập bảng cân đối của chính phủ, qua đó cho phép chính phủ tối đa hóa hệ thống phòng chống rủi ro.
Từ khóa: Nợ công, rủi ro nợ công, quản lý nợ công, phương pháp ALM
Tra cứu bài báo