Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 32-39
Tóm tắt: Khuôn khổ pháp lý đầy đủ về quản trị rủi ro là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp lý về quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam còn nhiều thiếu sót và chưa có sự thống nhất với các chuẩn mực quốc tế trong quá trình quản lý. Mặc dù rủi ro tín dụng được thực hiện quản trị sớm nhất và có nhiều văn bản pháp lý đề cập nhất nhưng cũng chưa theo chuẩn mực quốc tế hay có tình trạng chồng chéo cùng một nội dung giữa các văn bản. Với các loại rủi ro còn lại thì khuôn khổ pháp lý còn rất lỏng lẻo. Vì vậy, các tác giả đề xuất áp dụng một số nội dung trong khuôn khổ pháp lý nhằm hình thành hành lang pháp lý chặt chẽ tạo đà phát triển cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới phát triển vững chắc.
Từ khóa: Khuôn khổ pháp lý, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, quản trị rủi ro
Tra cứu bài báo