Lựa chọn mô hình tổ chức của ngân hàng thương mại Việt Nam sau khi thực hiện tái cấu trúc

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 13-21
Tóm tắt: Trong lịch sử ngành ngân hàng trên thế giới, đã có rất nhiều mô hình tổ chức ngân hàng được áp dụng tại nhiều quốc gia khác nhau: ngân hàng đa năng, ngân hàng chuyên năng, ngân hàng đơn vị, ngân hàng thương mại với hệ thống các chi nhánh, ngân hàng thương mại thuộc tập đoàn kinh tế, ngân hàng liên minh... Trải qua quá trình hoạt động, mỗi mô hình đều có bộc lộ những ưu và nhược điểm riêng. Ở Việt Nam thời gian qua, năng lực quản trị của các ngân hàng còn nhiều hạn chế, điều đó ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, tái cơ cấu ngân hàng là điều tất yếu. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi thực hiện tái cấu trúc là lựa chọn một mô hình quản trị ngân hàng thương mại như nào cho phù hợp với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Ngân hàng đa năng, ngân hàng chuyên năng, ngân hàng đơn vị, ngân hàng liên kết, ngân hàng thương mại, mô hình ngân hàng, quản trị ngân hàng
Tra cứu bài báo