Một số giải pháp phát triển thị trường tài chính phái sinh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 90-97
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, thị trường các sản phẩm phái sinh ngày càng trở nên quan trọng và rất cần thiết cho các nhà kinh doanh và đầu tư, cung cấp những công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu cũng đồng thời là các công cụ để tìm kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư tài chính và kinh doanh. Việc hoàn thiện các công cụ tài chính phái sinh và phát triển thị trường công cụ tài chính phái sinh hiệu quả là thể hiện mức độ cao và chiều sâu của sự phát của nên triển kinh tế. Bài viết này tập trung vào phản ánh thực trạng phát triển các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tài chính phái sinh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần xây dựng một hệ thống tài chính phát triển lành mạnh, theo cơ chế thị trường có đầy đủ các công cụ bảo hiểm rủi ro và đầu cơ, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hệ thống ngân hàng nói riêng và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Từ khóa: Tài chính, công cụ phái sinh, Ngân hàng thương mại, thị trường tài chính.
Tra cứu bài báo