Nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và định hướng giải pháp

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 61-68
Tóm tắt: Nợ xấu luôn là vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính và nền kinh tế của mọi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay, nợ xấu cũng được các chuyên gia ví như “cục máu đông” và mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các ngân hàng thương mại đã hết sức cố gắng giải quyết song tình trạng nợ xấu vẫn ở mức cao. Kết thúc năm 2013, tỷ lệ nợ xấu được báo cáo là 3,79% và trong 6 tháng đầu năm 2014 nợ xấu đã tăng ở mức 4,03%. Có thể nói rằng đến nay chưa có giải pháp xử lý triệt để vấn đề nợ xấu. Trước thực trạng đó, bài viết tập trung phân tích tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết triệt để nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Viêt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại, nợ xấu, nợ quá hạn, tái cấu trúc ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo