Phát triển dịch vụ vụ tài chính vi mô thông qua mô hình ngân hàng Bưu điện: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 143-150
Tóm tắt: Tài chính vi mô đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo. Có nhiều mô hình tổ chức cung cấp tài chính vi mô, trong đó mô hình ngân hàng bưu điện có nhiều lợi thế do đặc trưng riêng. Một số kinh nghiệm được rút ra đối với mô hình này là: (i) Tận dụng hệ thống phân phối rộng khắp, giảm chi phí giao dịch cho khách hàng;(ii) Dễ dàng thiết kế và phát triển dịch vụ tài chính vi mô phù hợp với nhu cầu khách hàng; (iii) Chuyên nghiệp hóa và luôn tập trung vào phân đoạn thị trường bán lẻ đã lựa chọn; (iv) Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ hoạt động ban đầu (v) Tư nhân hóa, tái cơ cấu và tăng khả năng cạnh tranh. Mô hình này đã bắt đầu được triển khai tại Việt Nam và đã đạt được những thành tựu ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Các khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tài chính vi mô thông qua mô hình ngân hàng bưu điện cần được thực hiện sớm.
Từ khóa: Bán lẻ, Giảm nghèo, Mạng lưới, Ngân hàng Bưu điện, Tài chính vi mô.
Tra cứu bài báo