Quản trị tinh gọn trong hoạt động ngân hàng- Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 151-159
Tóm tắt: Tư duy quản tri tinh gọn đã được ứng dụng thành công trong các doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay, quản trị tinh gọn ngày càng được chú trọng trong ngành dịch vụ, trọng tâm là các ngân hàng thương mại – nhất là sau khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Thông qua nghiên cứu nhận diện các chi phí lãng phí có tínhđặc thù trong hoạt động ngân hàng, kinh nghiệm trong việc áp dụng quản trị tinh gọn tại các ngân hàng thương mại ở các quốc gia khác đã cho thấy chi phí hoạt động của ngân hàng được giảm đáng kể (30%), góp phần gia tăng lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng. Từ thực trạng quản trị tinh gọn trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam còn rất hạn chế, bài viết chỉ ra những hàm ý cả ở cấp độ vĩ mô và vi mô trong ứng dụng quản trị tinh gọn cho các ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Cải tiến liên tục (Kaizen), Ngân hàng, Quản trị tinh gọn, 5S
Tra cứu bài báo