Tái cấu trúc các tổ chức tín dụng Việt Nam theo tiêu chuẩn BASELII: Kết quả sau 2 năm và một số khuyến nghị

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 40-50
Tóm tắt: Tái cấu trúc các tổ chức tín dụng Việt Nam - trọng tâm của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế - chỉ còn 2 năm để hoàn tất. Trong quá trình đó, yêu cầu về phát triển hệ thống tổ chức tín dụng theo Basel II ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy vậy, chưa có nghiên cứu nào đánh giá kết quả thực hiện tái cấu trúc theo chuẩn mực này. Bài viết nhận định (i) Basel II là lựa chọn tối ưu cho các tổ chức tín dụng Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc; (ii) đề án tái cấu trúc các tổ chức tín dụng đã hướng tới Basel II thông qua mục tiêu và một số giải pháp cụ thể; (iii) tuy nhiên, kết quả tái cấu trúc mới chỉ đáp ứng được một phần theo trụ cột 1, hai trụ cột 2 và 3 của Basel II hầu như chưa có kết quả; và (iv) nhiều giải pháp cụ thể khác nhau cần được thực hiện đồng bộ để đáp ứng được yêu cầu Basel II theo lộ trình đã đưa ra.
Từ khóa: An toàn vốn, Basel II, rủi ro, tái cấu trúc, trụ cột
Tra cứu bài báo