Ứng dụng mô hình con đường phát triển của đầu tư để đánh giá các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Lào

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 127-135
Tóm tắt: Thị trường Lào là một trong những thị trường đầu tư trọng điểm của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết này sử dụng mô hình Con đường phát triển của đầu tư (IDP) để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô (tăng trưởng GDP bình quân đầu người, mức chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, lượng vốn đầu tư trực tiếp FDI) tới dòng vốn OFDI của Việt Nam vào Lào. Sử dụng bộ số liệu trong 24 năm (1990-2013) với phương pháp hồi quy tuyến tính, nhóm tác giả phát hiện yếu tố chi ngân sách cho khoa học công nghệ và lượng vốn FDI vào Việt Nam có ảnh hưởng tới dòng vốn OFDI của Việt Nam vào Lào. Trong khi đó, biến tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong mô hình hồi quy bội không có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở kết quả của mô hình kết hợp các nghiên cứu định tính, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm đẩy mạnh dòng vốn OFDI của Việt Nam vào Lào.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Lào, mô hình IDP.
Tra cứu bài báo