Nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 19-27
Tóm tắt: Cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết luôn là một trong những chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ chú trọng đến tác động của những nhân tố nội tại của doanh nghiệp đến cấu trúc vốn. Dựa trên nền tảng lí thuyết MM, lý thuyết đánh đổi, lí thuyết trật tự phân hạng và lí thuyết thời điểm thị trường cùng các cơ sở thực tiễn của các bài nghiên cứu đã có trên thế giới, bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của 200 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 nhân tố vĩ mô là thuế thu nhập doanh nghiệp, lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, điều kiện thị trường vốn, điều kiện thị trường nợ có tác động đến cấu trúc vốn.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, nhân tố vĩ mô, công ty niêm yết
Tra cứu bài báo