Nghiên cứu về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing- Lý thuyết và định hướng nghiên cứu

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 67-77
Tóm tắt: Bài viết này tổng hợp các trường phái lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực marketing, bài viết đã rút ra những thành tựu và hạn chế nhất định. Từ các trường phái lý thuyết nghiên cứu về hiệu năng của mối quan hệ, trên cơ sở sử dụng quan điểm marketing, nghiên cứu này cho phép tổng hợp bức tranh về quan hệ trao đổi, hiệu năng quan hệ trao đổi và hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề không chỉ cho các nhà nghiên cứu định hướng nghiên cứu trong tương lai mà còn giúp ích cho các nhà quản lý vận dụng trong thực tiễn kinh doanh.
Từ khóa: Quan hệ trao đổi, hiệu năng, kinh doanh, marketing quan hệ, hợp tác
Tra cứu bài báo