Phân tích sử dụng năng lượng của người dân: Nghiên cứu điển hình hành vi tiết kiệm điện tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 46-57
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiết kiệm điện của người dân ở TP. Hồ Chí Minh, dựa trên dữ liệu được khảo sát trong tháng 4-5 năm 2014. Kết quả ước lượng mô hình ordered logit về ba hành vi tiết kiệm điện cho thấy một số bằng chứng về tác động tích cực của học vấn, quan tâm về môi trường đối với một số hành vi tiết kiệm điện. Một phát hiện thú vị là thu nhập và nhận thức về bảo vệ môi trường được tìm thấy có tương quan nghịch với hành vi tiết kiệm điện. Gợi ý chính sách là cần nâng cao hơn nữa thái độ, nhận thức, quan tâm về môi trường và về tiết kiệm điện của người dân; đồng thời cần áp dụng các công cụ khác về kinh tế, pháp quy để tạo nên chuyển biến trong hành vi theo hướng tiết kiệm điện.
Từ khóa: Hành vi tiết kiệm điện, mô hình ordered logit, quan tâm về môi trường, thái độ về tiết kiệm điện
Tra cứu bài báo