Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 37-45
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu về việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm các ngân hàng thương mại và các công ty) ở Việt Nam giai đoạn 1992-2013. Nghiên cứu xem xét việc phát triển thị trường trái phiếu cùng với các biến số vĩ mô bằng việc sử dụng mô hình GMM (Generalized Method of Moments - ước lượng dữ liệu bảng động với biến công cụ) và điều chỉnh sai số của mô hình. Dữ liệu gồm 95 doanh nghiệp (11 ngân hàng thương mại và 84 công ty) được thu thập theo năm trong khoảng thời gian từ năm 1992-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị trái phiếu/GDP năm trước, độ mở của nền kinh tế, quy mô hệ thống ngân hàng thương mại có quan hệ thuận với giá trị trái phiếu/GDP. Tuy nhiên, mô hình nghiên cứu cho thấy hai nhân tố tỷ giá hối đoái và giai đoạn phát triển của nền kinh tế lại có quan hệ nghịch với giá trị trái phiếu/GDP.
Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố vĩ mô, trái phiếu doanh nghiệp
Tra cứu bài báo