Quan điểm và định hướng xuất khẩu lao động củaViệt Nam trong thời gian tới

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 12-18
Tóm tắt: Thời gian qua, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động cả theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều đó đã đem lại nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho xuất khẩu lao động của Việt Nam. Việc phân tích bối cảnh quốc tế, trong nước và những tác động của chúng đến hoạt động xuất khẩu lao động nói chung và của Việt Nam nói riêng, để từ đó xác định quan điểm và định hướng phù hợp cho hoạt động này ở Việt Nam là rất quan trọng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế và những tác động của chúng cũng như trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để xác định một số quan điểm và định hướng cho xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu lao động, quan điểm, định hướng, thị trường lao động, quốc tế hóa
Tra cứu bài báo