Rủi ro kê khai nộp thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 58-66
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu rủi ro kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP.HCM bằng việc sử dụng phương pháp định lượng cho dữ liệu chéo năm 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các nhân tố như giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay, quan hệ liên kết, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh, chậm nộp hồ sơ kê khai thuế, doanh thu, tổng số thuế phải nộp mà có giá trị càng cao, càng có khả năng rủi ro kê khai nộp thuế. Ngược lại, khấu hao doanh nghiệp, tỷ suất sinh lợi, thu nhập doanh nghiệp phát sinh và biến động thuế GTGT phát sinh càng cao thì rủi ro kê khai thuế lại càng giảm. Các doanh nghiệp FDI có các thủ thuật trốn thuế tinh vi hơn các doanh nghiệp trong nước.
Từ khóa: Rủi ro, kê khai, nộp thuế
Tra cứu bài báo