Hoàn thiện quản lý doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt của hải quan Việt Nam

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 81-92
Tóm tắt: Chương trình doanh nghiệp ưu tiên được triển khai thí điểm ở Việt Nam từ năm 2011, sau 2 năm đã thu được những kết quả đáng ghi nhận và bước sang giai đoạn mở rộng. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân hạn chế thực hiện chương trình, bài viết đề xuất bốn nhóm giải giải pháp cơ bản hoàn thiện quản lý doanh nghiệp ưu tiên, đặc biệt ở Việt Nam, bao gồm: 1) Hoàn thiện các văn bản pháp quy về quản lý doanh nghiệp ưu tiên; 2) Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp ưu tiên của Hải quan Việt Nam; 3) Tăng cường đào tạo cán bộ thực hiện chương trình; 4) Nâng cao hiệu quả truyền thông trong giai đoạn hiện đại hóa Hải quan.
Từ khóa: Doanh nghiệp ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý doanh nghiệp ưu tiên, giải pháp hoàn thiện chương trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên.
Tra cứu bài báo