Kinh nghiệm đầu tư công của một số nước và gợi ý cho Việt Nam

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 134-137
Tóm tắt: Đầu tư công có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Đầu tư công làm thay đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, gia tăng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế, nâng cao năng lực cho người lao động và tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Bài viết trực tiếp đi vào phân tích một số kinh nghiệm đầu tư công của Đan Mạch và Hàn Quốc, như: kinh nghiệm xác định các lĩnh vực đầu tư trong những giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế; đầu tư công vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật phải “đi trước” đòi hỏi của nền kinh tế; về vai trò của Nhà nước và sự hợp tác giữa Nhà nước với tư nhân; kinh nghiệm sử dụng công cụ để đánh giá mặt khả thi của các dự án đầu tư công... Từ đó, các tác giả đưa ra một số gợi ý phù hợp đối với tình hình đầu tư công của Việt Nam.
Từ khóa: Đầu tư công, kinh nghiệm đầu tư công
Tra cứu bài báo