Kinh tế Việt Nam năm 2014: Thực trạng tám tháng đầu năm và triển vọng

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 110-117
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích một cách cơ bản và khá toàn diện về thực trạng kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2014 trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại và môi trường kinh tế vĩ mô; rút ra 5 thành tựu đạt được và 6 tồn tại, hạn chế cùng với 5 nguyên nhân những tồn tại, hạn chế đó. Căn cứ trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế 8 tháng đầu năm, kết hợp với sự phân tích, đánh giá diễn biến tình hình kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế hiện nay và cuối năm 2014, bài viết nhận định kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ rất khó đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 5,8% theo Nghị quyết số 53/2013/QH13 của Quốc hội và dự báo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2014 chỉ khoảng 5,65% là có tính khả thi. Từ đó đề xuất 6 giải pháp chủ yếu cần phải tập trung thực hiện trong 4 tháng còn lại của năm 2014 thì Việt Nam mới có khả năng thực hiện được chỉ tiêu tăng trưởng 5,65% của cả năm 2014.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam 2014
Tra cứu bài báo