Một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 74-80
Tóm tắt: Bên cạnh những thành công trong điều tiết sự phát triển của thị trường bất động sản, pháp luật kinh doanh bất động ở nước ta hiện còn bộc lộ nhiều bất cập vừa cản trở sự phát triển lớn mạnh của thị trường vừa để các kẽ hở thiếu sự kiểm soát và điều tiết. Để thị trường bất động sản phát triển đồng bộ, lành mạnh, hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản cần bổ sung một số quy định: (1) Mở rộng quyền và phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; (2) Bổ sung thêm quy định về kinh doanh đối với bất động sản hình thành trong tương lai, về chuyển nhượng một phần dự án; (3) Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện vốn đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản, yêu cầu chủ đầu tư phải ký quỹ thực hiện dự án; (4) Quy định rõ ràng về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
Từ khóa: Bất động sản, pháp luật kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản.
Tra cứu bài báo