Nâng cao giá trị hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 51-59
Tóm tắt: Trong những năm qua, xuất khẩu nông sản Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng chưa cao, 90% là sản phẩm thô, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc vào những thị trường “dễ tính”. Bài viết phân tích và làm rõ thực trạng trên, từ đó nêu ra những vấn đề đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những nhóm giải pháp chủ yếu để giải quyết những vấn đề này như: tái cơ cấu ngành; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường liên kết Nhà nước – Doanh nghiệp – Nông dân; nhóm giải pháp về thị trường; đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế.
Từ khóa: Giá trị xuất khẩu, giá trị gia tăng, phát triển bền vững, xuất khẩu nông sản.
Tra cứu bài báo