Nguồn lực con người ở Sơn La hiện nay: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 124-133
Tóm tắt: Nguồn lực con người quyết định quá trình phát triển kinh tế - xã hội đối với Việt Nam nói chung, Sơn La nói riêng. Thời gian qua, Sơn La cũng đã có những nỗ lực cụ thể trong việc sử dụng, phát huy, phát triển nguồn lực này. Tuy nhiên nguồn lực con người ở Sơn La hiện nay trên các mặt: số lượng, chất lượng và cơ cấu còn có những bất cập. Các phân tích chỉ rõ thực trạng đó chưa đủ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La – một tỉnh có một tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội to lớn ở miền núi phía Tây Bắc Việt Nam. Bài viết còn đưa ra 5 nhóm giải pháp với mong muốn giúp Sơn La sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực này cho phát triển kinh tế những năm tiếp theo.
Từ khóa: Sơn La, nguồn lực con người, phát triển
Tra cứu bài báo