Nhà nước với việc mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 36-40
Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng khó khăn trong việc huy động người dân lao động khu vực phi chính thức và khu vực nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (bảo hiểm xã hội tự nguyện), bài viết đề xuất một số biện pháp mà Nhà nước cần làm để mở rộng sự tham gia của người dân hai khu vực này tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Đó là, Nhà nước cần điều chỉnh các quy định về đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp với thực tế thu nhập của đối tượng tham gia, đảm bảo sự bình đẳng với những quy định của bảo hiểm xã hội bắt buộc; phải đa dạng hóa, phát triển thêm các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện; và đa dạng hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện ở nước ta.
Từ khóa: Bảo hiểm xã hội tự nguyện; đa dạng hóa loại hình bảo hiểm xã hội; đa dạng hóa quản lý bảo hiểm xã hội.
Tra cứu bài báo