Quan điểm Mác-xít về vai trò của trí tuệ với chiến lược phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 68-73
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của trí tuệ với tư cách là một bộ phận của nguồn lực con người trong lực lượng sản xuất. Rõ ràng, trong nền sản xuất hiện đại, lao động trí tuệ, nguồn lực trí tuệ đang dần thay thế cho lao động chân tay và nguồn lực vật chất hữu hình, chiếm vị trí chủ đạo đối với sự phát triển kinh tế và xã hội loài người. Thực tiễn này đã và đang chứng minh tiên đoán thiên tài về một nền kinh tế hiện đại – kinh tế tri thức - của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tác giả khuyến nghị một số giải pháp có tính chất định hướng nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ ở Việt Nam.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lênin, kinh tế tri thức, nguồn lực trí tuệ, trí tuệ.
Tra cứu bài báo