Tác động của FDI đối với năng lực cạnh tranh của công nghiệp điện tử Việt Nam: Những bất cập và giải pháp

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 99-109
Tóm tắt: Trong thời gian qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp điện tử là một trong những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến vị thế của công nghiệp điện tử Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng tác động của FDI đối với năng lực cạnh tranh của công nghiệp điện tử Việt Nam, nhưng sẽ đặt trọng tâm nghiên cứu những bất cập của tác động trên đối với công nghiệp điện tử. Một số ảnh hưởng không mong đợi của FDI đến năng lực cạnh tranh của công nghiệp điện tử Việt Nam có thể kể đến là: Tác động lan tỏa của FDI còn hạn chế; Chưa tạo được sự chuyển biến về cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Chưa tạo được thay đổi đáng kể về năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Bài viết đã phân tích nguyên nhân của những bất cập và đề xuất các giải pháp cơ bản để khắc phục tình trạng trên.
Từ khóa: Công nghiệp điện tử Việt Nam, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Năng lực cạnh tranh ngành kinh tế, Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tra cứu bài báo