Tái cấu trúc kinh tế tiếp cận từ góc độ lực lượng sản xuất

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 10-16
Tóm tắt: Tác giả bài viết cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn qua chủ yếu là nhờ vào tái cấu trúc quan hệ sản xuất để giải phóng các năng lực sản xuất sẵn có. Song, tăng trưởng dựa trên khai thác các lợi thế về lao động và tài nguyên đã đến một giới hạn rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Vì thế, về phương diện lý luận cần nghiên cứu toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn về tái cấu trúc lực lượng sản xuất; cần phải có một chiến lược cụ thể xác định phương hướng, mục tiêu và lộ trình cho từng giai đoạn; Phát triển nhân lực được coi là nhân tố quyết định cho tái cấu trúc; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ là những vấn đề mang ý nghĩa then chốt của quá trình tái cấu trúc lực lượng sản xuất ở nước ta những năm tới.
Từ khóa: Tái cấu trúc kinh tế, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất
Tra cứu bài báo