Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 41-50
Tóm tắt: Bài viết đã phân tích thực trạng thu hút FDI trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Kết hợp với tham khảo kinh nghiệm thu hút FDI vào nông nghiệp của Thái Lan và Malaysia, bài viết đã đề xuất 3 định hướng và 10 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút FDI vào nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp ưu tiên như: xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương để xúc tiến, mời gọi, lựa chọn các dự án; giao quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư giống như giao quyền sử dụng đất cho nông dân theo quy định của pháp luật; coi trọng bảo hộ sở hữu trí tuệ của các nhà đầu tư; mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư…
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, nông nghiệp, nông thôn, vốn.
Tra cứu bài báo