Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 2-9
Tóm tắt: Đối với nước ta, việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ được đặt ra vừa là sự đáp ứng đòi hỏi khách quan của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vừa là sự nỗ lực chủ quan để phát triển và bảo vệ chủ quyền kinh tế của đất nước. Bài viết trình bày quan niệm về nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, với phương pháp tiếp cận triết học dựa trên tính thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, bài viết đi sâu vào phân tích mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, đồng thời lý giải tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết nhận định đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đất nước và bối cảnh quốc tế.
Từ khóa: Kinh tế, độc lập tự chủ, hội nhập
Tra cứu bài báo