Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên trong các ngân hàng tại Việt Nam

KT&PT, số 208 tháng 10 năm 2014, tr. 37-45
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên trong các ngân hàng ở Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 358 nhân viên đang làm việc trong các ngân hàng ở TP. HCM. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào các nghiên cứu của Tierney và cộng sự (1999), Eder và Sawyer (2008), Houghton và Diliello (2009). Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần là: phong cách tư duy sáng tạo; sự hỗ trợ của tổ chức; động lực nội tại; tự chủ trong sáng tạo và tự chủ trong công việc. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đưa ra với các nhà quản trị nhằm kích thích sự sáng tạo của nhân viên trong công việc.
Từ khóa: Sự sáng tạo của nhân viên, sự hỗ trợ của tổ chức
Tra cứu bài báo