Các yếu tố thành công trong triển khai thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 208 tháng 10 năm 2014, tr. 46-51
Tóm tắt: Thẻ điểm cân bằng là một phương pháp đo lường kết quả hoạt động và quản lí chiến lược hiệu quả trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có một số ít doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm áp dụng thẻ điểm cân bằng. Bài viết này nhằm xác định các yếu tố mang lại sự thành công trong quá trình triển khai áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính. Nghiên cứu tình huống tại 6 doanh nghiệp đã áp dụng thẻ điểm cân bằng cho thấy nhận thức về thẻ điểm, thiết kế thẻ điểm, năng lực nguồn nhân lực, và cách thức tổ chức thực hiện là các yếu tố tác động đến việc triển khai áp dụng thẻ điểm cân bằng thành công trong các doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm đến các yếu tố này để có thể triển khai áp dụng thành công thẻ điểm cân bằng.
Từ khóa: Thẻ điểm cân bằng (BSC), chiến lược, doanh nghiệp
Tra cứu bài báo