Thiết kế mô hình áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Việt Nam

KT&PT, số 208 tháng 10 năm 2014, tr. 27-36
Tóm tắt: Là công cụ cơ bản của phương pháp quản trị tinh gọn, 5S ngày càng được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, 5S được đánh giá là phương pháp quản lý phù hợp với đặc thù các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ vì đòi hỏi ít chi phí đầu tư, đem lại hiệu quả cao và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để triển khai 5S hiệu quả trong thực tiễn. Bằng phương pháp nghiên cứu thực chứng, tác giả đi sâu phân tích thực trạng áp dụng 5S; tìm ra vấn đề tồn tại và 8 nguyên nhân cốt lõi (bằng phương pháp 5Whys), từ đó đề xuất mô hình áp dụng 5S gồm quy trình áp dụng và các yếu tố tác động tới sự thành công của 5S. Bài viết là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả của 5S tại doanh nghiệp mình.
Từ khóa: 5S, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, mô hình áp dụng 5S, quy trình triển khai 5S
Tra cứu bài báo