Vai trò của các tổ chức xã hội- nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế sau 30 năm đổi mới

KT&PT, số 208 tháng 10 năm 2014, tr. 2-8
Tóm tắt: Kể từ khi Đảng ta đề ra và thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô tổ chức; tham gia ngày càng tích cực, có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước sau 30 năm đổi mới trên cả bốn chức năng: Cầu nối- dịch vụ- liên kết và đối ngoại. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải phát huy đúng mức tính dân chủ để khắc phục bệnh hình thức và xu hướng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động. Bài viết nêu ra thực trạng về vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở nước ta đối với sự phát triển kinh tế đất nước sau 30 năm đổi mới và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đó trong thời gian tới.
Từ khóa: Hội, kinh tế, tổ chức, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Tra cứu bài báo