Xây dựng mô hình đo lường năng lực cạnh tranh từ góc nhìn của khách du lịch: Nghiên cứu tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn Thừa Thiên Huế

KT&PT, số 208 tháng 10 năm 2014, tr. 52-63
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình đo lường năng lực cạnh tranh từ góc nhìn của khách du lịch cũng như lượng hóa mức độ tác động (ảnh hưởng) của các thành phần cấu thành nên năng lực cạnh tranh đến năng lực cạnh tranh tổng thể dựa trên số liệu điều tra 410 khách du lịch đã và đang lưu trú tại các khách sạn (Khách sạn Xanh, Khách sạn Hương Giang, Khách sạn Morin, và Khách sạn Century). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 04 thành phần (nhân tố) cấu thành nên năng lực cạnh tranh của các khách sạn, bao gồm: Cơ sở vật chất, Uy tín hình ảnh, Các phối thức Marketing, và Trình độ tổ chức phục vụ khách. Bên cạnh đó, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM - Structural Equation Modeling) cũng cho thấy, 04 thành phần đều có mối quan hệ thuận chiều đối với năng lực cạnh tranh tổng thể của các khách sạn. Trong đó, mức độ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tổng thể theo thứ tự giảm dần lần lượt là: Các phối thức Marketing, Trình độ tổ chức phục vụ khách, Cơ sở vật chất, và Uy tín hình ảnh.
Từ khóa: Xây dựng mô hình, năng lực cạnh tranh, khách sạn 4 sao, Thừa Thiên Huế, CFA, SEM
Tra cứu bài báo