Chất lượng dịch vụ y tế công của Singapore và một số khuyến nghị cho Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 148-154
Tóm tắt: Chất lượng dịch vụ y tế công là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Chất lượng dịch vụ y tế chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế công và mong đợi của người dân khi tiếp nhận dịch vụ. Tùy vào trình độ phát triển của mỗi quốc gia, người dân sẽ mong đợi được nhận dịch vụ ở các mức độ khác nhau và thể hiện mức độ hài lòng khác nhau khi nhận được dịch vụ cung cấp đó. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Singapore trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế công, qua đó rút ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ y tế công, dịch vụ chăm sóc y tế, sự hài lòng của người bệnh, kinh nghiệm, Việt Nam
Tra cứu bài báo