Chính sách về đăng ký, hoạt động và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đại lý thuế- Kinh nghiệm của một số quốc gia

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 140-147
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách đăng ký, hoạt động và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đại lý thuế tại một số quốc gia như Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh và Canada. Bài học kinh nghiệm từ các điển hình nói trên cho xây dựng chính sách phát triển đại lý thuế tại Việt Nam bao gồm: (1) Chính sách cần theo sát quan điểm “đại lý thuế là khách hàng”;(2) Hai mục tiêu ưu tiên là đảm bảo thông tin cho đại lý thuế và đảm bảo sự tuân thủ của đại lý thuế trong đăng ký và hành nghề; (3) Những giải pháp căn bản là xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề đại lý thuế; đào tạo bắt buộc hàng năm đối với đại lý thuế;cung cấp diễn đàn tư vấn thuế; cổng thông tin trực tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho đại lý thuế;cổng thông tin dành riêng cho người nộp thuế và đại lý đại diện của họ; tư vấn, tham gia của cơ quan thuế cùng đại lý thuế nhằm cải thiện dịch vụ.
Từ khóa: Dịch vụ tư vấn thuế, đại lý thuế, đăng ký và hoạt động của đại lý thuế, chính sách
Tra cứu bài báo