Đánh giá các yếu tố tác động đến thu nhập nội sinh của hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 63-67
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các công trình đã công bố trong nước và quốc tế, nhóm tác giả đã xây dựng khung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nội sinh của hộ gia đình sống ở khu vực nông thôn Việt Nam. Sử dụng phương pháp hồi quy, nhóm nghiên cứu đã làm rõ được sự khác biệt của các nhóm yếu tố (trình độ, số lao động, tín dụng, ngành nghề) đến thu nhập nội sinh của hộ gia đình trong khu vực nông thôn. Những khuyến nghị nhằm nâng cao thu nhập của hộ gia đình nông thôn đều bắt nguồn từ kết quả điều tra và gợi mở những ý tưởng để chính quyền địa phương các tỉnh thuộc khu vực này tham khảo từ đó đưa ra các biến pháp chính sách nâng cao thu nhập nội sinh của người dân nông thôn trên địa bàn trong những năm sắp tới.
Từ khóa: Thu nhập nội sinh, trình độ, số lao động, ngành nghề, tín dụng
Tra cứu bài báo