Đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại trường đại học Công đoàn, áp dụng mô hình Servqual

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 114-124
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu về chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công đoàn. Nghiên cứu đã áp dụng mô hình SERVQUAL để đánh giá chất lượng đào tạo bằng cách đo lường khoảng cách giữa kỳ vọng và nhận thức của sinh viên dựa trên 5 tiêu chí không dập khuôn như tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ mà được sắp xếp lại cho phù hợp với chất lượng dịch vụ đào tạo đại học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra trong các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo (Giảng viên, Chương trình, Nhân viên, Cơ sở vật chất, Hoạt động hỗ trợ) thì yếu tố nào là tốt nhất và yếu tố nào là tồi nhất để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công đoàn.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, cử nhân Quản trị kinh doanh, tiêu chí, khoảng cách, kỳ vọng, cảm nhận.
Tra cứu bài báo