Đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng của sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 104-113
Tóm tắt: Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ giáo dục đại học với sự hài lòng của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được thông qua khảo sát bảng hỏi đối với 523 sinh viên đang học tại trường và kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, 10 thang đo đại diện về chất lượng đào tạo của trường và 1 thang đo đại diện cho sự hài lòng của sinh viên đã được nhận diện. Kết quả hồi quy bội cho thấy chỉ có 9/10 thang đo đại diện về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và được xếp theo thứ tự ảnh hưởng từ cao xuống thấp lần lượt là: mức độ tin cậy; mức độ đảm bảo; mức độ cảm thông; hình ảnh của trường; hỗ trợ của cố vấn học tập và lưu trữ dữ liệu sinh viên; chất lượng giáo trình; mức độ đáp ứng; công tác tổ chức thi và coi thi; phương tiện hữu hình.
Từ khóa: Phân tích nhân tố khám phá (EFA), chất lượng dịch vụ giáo dục đại học, sự hài lòng của sinh viên, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).
Tra cứu bài báo