Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 85-94
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu và phát hiện các mô hình lý thuyết cũng như áp dụng thực nghiệm cho các điểm đến du lịch tại những quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam có số lượng còn ít. Việc đánh giá kết quả phát triển du lịch cũng như phân tích năng lực cạnh tranh du lịch thông qua các phương pháp định lượng, có lý luận khoa học làm nền tảng còn rất thiếu. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các mô hình hiện đại nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch cần được đưa vào xem xét cùng lúc nhiều yếu tố, cả về phía cung và phía cầu, trong một môi trường động với nhiều thay đổi. Các yếu tố liên quan đến cung và cầu cần được phân tích chi tiết, dưới nhiều giác độ hơn. Trong một số trường hợp, còn có thể được thực hiện bằng cách tác động, thay đổi cả tính chất của cầu cho phù hợp với đặc trưng của cung.
Từ khóa: Điểm đến du lịch, mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh.
Tra cứu bài báo