Đẩy mạnh hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 21-27
Tóm tắt: rình độ công nghệ và đầu tư cho đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử hiện nay còn thấp, các chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ còn chưa thực sự hoàn thiện và điều này ảnh hưởng lớn tới lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam. Bài viết bổ sung, làm rõ khái niệm đổi mới công nghệ trong ngành công nghiệp hỗ trợ, chỉ ra các hoạt động đổi mới công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử, từ đó đề xuất các giải pháp chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam.
Từ khóa: Điện tử, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ
Tra cứu bài báo