Đổi mới mô hình và cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các tổng công ty xây dựng nhà nước

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 2-11
Tóm tắt: Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (EFA) và phân tích hồi quy trên cơ sở bộ số liệu điều tra bảng hỏi và phỏng vấn 118 chuyên để khám phá và làm rõ 4 nhóm nhân tố với 15 thuộc tính là những hạn chế trong thực hiện quản lý vốn nhà nước tại các tổng công ty xây dựng nhà nước. Trên cơ sở kết quả điều tra chuyên gia, bài viết đề xuất phương án tách chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước theo hướng thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước được tổ chức dưới hình thức ủy ban thuộc Chính phủ.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn Nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
Tra cứu bài báo