Hoạch định sự phát triển của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 12-20
Tóm tắt: Hoạch định sự phát triển của dự án là chức năng đầu tiên của quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án PPP. Ở Việt Nam, hoạch định sự phát triển đóng góp vào thành công trong quản lý nhà nước đối với dự án, từ đó góp phần quyết định thành công của dự án PPP. Tuy nhiên, trong quan điểm, chiến lược của Việt Nam còn thiếu sự quyết tâm và cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo cấp cao cũng như chiến lược rõ ràng về phát triển PPP đường bộ. Cần hoàn thiện chức năng hoạch định sự phát triển của dự án PPP ngành đường bộ thông qua ủng hộ và cam kết về mặt chính trị đối với sự phát triển của hình thức PPP, xây dựng chiến lược PPP tổng thể làm cơ sở hoạch định chiến lược và kế hoạch PPP trong ngành đường bộ có tầm nhìn và nhất quán.
Từ khóa: Đối tác công tư, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, hạ tầng giao thông đường bộ
Tra cứu bài báo