Kinh nghiệm quản lý chất lượng thủy sản của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 133-139
Tóm tắt: Hiện nay, Hàn Quốc được biết đến như là một quốc gia có chính sách và chiến lược bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tiên tiến trên thế giới với hệ thống cơ quan quản lý được tổ chức tốt, hệ thống quy định, tiêu chuẩn về chất lượng thủy sản cũng như chế tài xử lý các trường hợp vi phạm mạnh và đủ sức răn đe. Thông qua việc nghiên cứu quản lý chất lượng thủy sản của Hàn Quốc, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đó là: 1) Quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản được phân công cho 3 bộ với phạm vi quản lý rất rõ ràng; 2) Năng lực của các cơ quan quản lý của Hàn Quốc khá cao, thể hiện ở cơ cấu tổ chức, năng lực cán bộ và cơ sở vật chất; 3) Các Đạo luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nói chung, thủy sản nói riêng của Hàn Quốc đã được ban hành và được định kỳ sửa đổi, bổ sung, thay đổi cho hoàn thiện.
Từ khóa: An toàn thực phẩm, Hàn Quốc, quản lý chất lượng, thủy sản
Tra cứu bài báo