Một số giải pháp của Nhà nước nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất rau của Việt Nam áp dụng Vietgap

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 55-62
Tóm tắt: Xuất phát từ xu hướng chung của thế giới về sự cần thiết phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông sản nói chung và mặt hàng rau nói riêng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, lợi ích môi trường, lợi ích kinh tế và sức khỏe của người sản xuất, cũng như từ những quan ngại hiện nay về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam, bài viết này phân tích các hướng nghiên cứu khác nhau liên quan đến GAP, giới thiệu mô hình VietGAP, phân tích thực trạng áp dụng VietGAP trong sản xuất rau tại Việt Nam, từ đó chỉ rõ sự cần thiết phải có những giải pháp khuyến khích áp dụng VietGAP trong sản xuất rau an toàn tại Việt Nam.
Từ khóa: An toàn thực phẩm, GAP, VietGAP
Tra cứu bài báo