Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư phát triển bền vững: Trường hợp khu kinh tế Vũng Áng

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 68-76
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng theo hướng bền vững, bao gồm: nhân tố môi trường quốc tế; nhân tố môi trường quốc gia; nhân tố môi trường địa phương; và nhân tố thuộc môi trường khu kinh tế. Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 109 quản lý doanh nghiệp, quản lý sở ban ngành có liên quan, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Tĩnh. Kỹ thuật phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy được dùng cho kiểm định các giả thuyết. Kết quả cho thấy nhân tố môi trường quốc gia, môi trường tại khu kinh tế có tác động lớn nhất đến hiệu quả đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng. Các nhân tố còn lại đều có tác động dương. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra những hàm ý chính sách cho các doanh nghiệp và các cấp quản lý trong đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng bền vững.
Từ khóa: Vũng Áng, khu kinh tế, đầu tư, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo